REGLEMENT Wedstrijd BADGER Pellets®

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door GROUPE FRANÇOIS (BADGER Pellets®),
Zoning Industriel de Latour, 13 te 6760 Virton

Voorwerp

Dit reglement bepaalt de regels van het spel zonder aankoopverplichting dat voorgesteld wordt door GROUPE FRANÇOIS S.A., hierna de “organisator” genoemd. De deelnameperiode eindigt op 15 April om 23:59 uur.

In de zin van dit reglement zijn de woorden “deelnemer”, “speler”, “concurrent” of elk ander vergelijkbaar woord synoniemen en verwijzen ze naar diegene die deelneemt aan het spel of de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor onder andere de woorden “spel”, “wedstrijd” of elk ander vergelijkbaar woord. De term “consument” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in het Wetboek van economisch recht.

Principe van het spel en aantal winnaars

Het voorwerp van het spel bestaat erin 2 meerkeuze vragen (met 3 keuzes) en 1 schiftingsvraag te beantwoorden. De schiftingsvraag is als volgt geformuleerd: “hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd die eindigt op Vrijdag 15 April om 23:59 uur ? “

Er zal een winnaar zijn.

De winnaar zal de deelnemer aan de wedstrijd zijn die de vraag exact heeft beantwoord of die het antwoord zo dicht mogelijk heeft benaderd. In geval van gelijke stand, zal de prijs toegekend worden in de volgorde van validatie van de deelnameformulieren. Het moment van validatie is het moment waarop het deelnameformulier is geregistreerd op de server van de host van de verlener van informaticadiensten van de organisator.

Te winnen prijzen

● Eén (1) ton in bulk of één (1) pallet met 65 zakken van 15 kg (975 kg) BADGER Pellets®, naar keuze van de winnaar.
De prijs kan in geen geval omgeruild worden of omgezet worden in contanten.
● De prijs wordt toegekend aan de winnaar.

Deelnamevoorwaarden

De deelname aan het spel staat open voor alle consumenten die op gepaste en volledige wijze de vragen en/of verzoeken hebben beantwoord die geformuleerd zijn in de wedstrijd.

De deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen die in België verblijven (of in Luxemburg, Frankrijk of Nederland, maar in deze twee laatste landen, enkel in de zones die momenteel gedekt worden door het merk), die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en die een eigen elektronisch mailadres (e-mail) hebben. De deelnemer die in Frankrijk of in Nederland verblijft en die wil controleren of hij zich in een gedekte zone bevindt, kan een e-mail sturen naar de organisator op het adres: info@badgerpellets.com.

De leidinggevenden, de medewerkers en het personeel van de organisator, van de vennootschappen die ermee verbonden zijn en van alle partners van BADGER Pellets® zijn uitgesloten van deelname aan het spel.

Specifieke deelnamemodaliteit

Het spel is enkel toegankelijk via de internetlink die terug te vinden is ofwel in de nieuwsbrief BADGER Pellets®, ofwel op onze sociale media pagina’s (officiële BADGER Pellets® Facebook pagina of officiële GROUPE FRANÇOIS LinkedIn pagina), ofwel in de elektronische marketingondersteuning uitgegeven door een partner van BADGER Pellets® die officieel erkend is en die op de lijst staat van speciaalzaken of verdelers van het merk BADGER Pellets® en die vermeld staat op de officiële site www.badgerpellets.com.

Deelname-ondersteuning

De deelname aan het spel gebeurt uitsluitend via elektronische weg, via het internet of via het voorgestelde deelnameformulier die je terug kan vinden op onze officiële wedstrijd pagina: http://www.badgerpellets-wedstrijd.be

Deelname

Elke deelnemer moet het ad hoc formulier correct invullen met vermelding van de vereiste bijzonderheden. De speler verbindt zich ertoe alle velden van het inschrijvingsformulier naar behoren in te vullen en juiste informatie te verschaffen.

De speler kan slechts één keer deelnemen. Elke vorm van fraude leidt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot de volledige diskwalificatie van de deelnemer.

Juistheid van de meegedeelde informatie

De organisator behoudt zich het recht voor de winst te annuleren wanneer de winnaar het inschrijvingsformulier niet heeft ingevuld overeenkomstig zijn identiteits- en adresbewijzen die hij moet overmaken om zijn prijs in ontvangst te kunnen nemen (enkel op verzoek). Elk deelnameformulier waarvan een van de vereiste meldingen onjuist zou zijn, zal niet worden meegeteld en zal automatisch en van rechtswege leiden tot de nietigheid van de deelname van de speler. Ingeval een van de vereiste meldingen vergeten zou zijn, zal de speler een bericht ontvangen met de uitnodiging om de vergeten meldingen te vervolledigen. De speler is op elk moment verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij heeft meegedeeld en voor de wijzigingen die zouden kunnen plaatsvinden, met name in geval van een verhuis, een situatie waarbij hem zal worden gevraagd om zijn nieuwe gegevens mee te delen. De verhuis van de speler of van de winnaar buiten de distributiezone van BADGER Pellets® leidt tot geen enkele nieuwe of aanvullende verplichting uit hoofde van de organisator.

Loyaliteit van de speler en naleving van het reglement

De deelname aan de wedstrijd houdt een loyale houding in, met andere woorden dat de regels volledig in acht worden genomen. Dit houdt in dat onderhavig reglement in zijn totaliteit, de deontologische regels die van kracht zijn op het internet, alsook de wetten, reglementen en andere toepasselijke teksten in België zonder voorbehoud worden aanvaard. De hoedanigheid als winnaar is onderworpen aan de geldigheid van de deelname van de speler. Het gebruik van tools waarmee op ongeoorloofde wijze aan de wedstrijd kan worden deelgenomen, leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer (bijvoorbeeld het gebruik van een niet-persoonlijke e-mail).

Ingeval de speler onderhavig reglement niet in acht neemt, behoudt de organisator zich de mogelijkheid voor de deelname van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren, zonder dat de deelnemer op wat dan ook aanspraak kan maken.

Validatie en bevestiging van het spel

Om zijn deelname aan het spel te valideren, moet de speler een vakje aanvinken waarin wordt aangegeven dat hij wel degelijk kennis heeft genomen van onderhavig reglement. Er wordt enkel rekening gehouden met leesbare, correct en volledig ingevulde antwoorden die ontvangen zijn via het internet.

Informatieverschaffing aan de winnaars en overhandiging van de prijzen

Elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd via een e-mail op het persoonlijk adres dat hij vermeld heeft op zijn deelnameformulier. Er zal hem worden gevraagd om via e-mail zijn postadres te bevestigen, dit om te controleren of de informatie juist is en om te bepalen welke partners van BADGER Pellets® het dichtstbij liggen. In zijn bevestiging dient de winnaar te preciseren of hij kiest voor de prijs in bulk of in zakken. In geen van beide gevallen omvat de prijs het transport van de gewonnen goederen naar de klant.

Alle informatie moet volledig in overeenstemming zijn met de informatie die geregistreerd staat op het deelnameformulier op de datum van validatie van het winnende spel. Mocht dit niet het geval zijn, behoudt de organisator zich het recht voor om het toekennen van de gewonnen prijs te annuleren.

De prijs, die bestaat uit een pallet met 65 zakken van 15 kg (975 kg) wordt ter beschikking van de winnaar gesteld, ofwel bij een officiële verdeler van het merk BADGER Pellets®, ofwel bij een van de doorverkooppartners van BADGER Pellets®, naar keuze van de winnaar. De prijs moet in één keer door de winnaar met eigen middelen worden afgehaald, behalve wanneer deze een betalend transport overeenkomt met de desbetreffende partner van BADGER Pellets®.

De prijs, die bestaat uit 1 ton pellets in bulk wordt ter beschikking van de winnaar gesteld in een big bag op een pallet bij de officiële verdeler van het merk BADGER Pellets® die gekozen wordt door de winnaar. Hij kan altijd een betalend transport overeenkomen met voornoemde verdeler die het vrij staat de voorwaarden ervan te bepalen.

Indien de winnaar de prijs niet heeft afgehaald binnen de drie maanden volgend op de kennisgeving, zoals voorzien in de eerste alinea, wordt hij geacht er definitief afstand van te hebben gedaan.

Controle van de regelmatigheid

Na afloop van de wedstrijd zal de organisator controleren of de geldigheidsvoorwaarden van de deelname in acht zijn genomen door de winnaars. Ingeval er fraude wordt vastgesteld, verwittigt hij de betrokken persoon of personen via e-mail.

Aansprakelijkheidsbeperking

De deelname aan de wedstrijd houdt de kennis en het aanvaarden van de kenmerken en de limieten van het internet in, met name wat betreft de technische prestaties, de antwoordtijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te maken, de risico’s op onderbreking en meer algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet, het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn tegen eventuele misbruiken en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren. Bijgevolg kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld:
● voor het overmaken en/of ontvangen van gegevens en/of informatie via het internet;
● voor elke werkingsstoornis van het internet die het goede verloop van de wedstrijd zouden verhinderen;
● voor het in gebreke blijven van elk ontvangstmateriaal of van de communicatielijnen;
● voor het verlies van gegevens;
● voor de werking van software;
● voor de gevolgen van virussen, computerbugs, onregelmatigheden of technische defecten;
● voor schade die wordt berokkend aan de computer van een deelnemer;
● voor technische, materiële en softwaredefecten;
● voor het verlies of vertragingen van brieven die toevertrouwd worden aan de Post of aan enig ander distributiecentrum.

Er wordt verduidelijkt dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking, een werkingsstoornis van welke aard dan ook, van een opschorting of van het einde van een deelname, en dit om welke reden dan ook of ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die op welke manier dan ook zou voortvloeien uit het feit dat verbinding is gemaakt met de site. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler om de gepaste maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software die opgeslagen zijn op zijn informatica-uitrusting te beschermen tegen elke aanval. Het feit dat personen verbinding maken met de site en de deelname van spelers aan het spel gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Algemeen beschouwd kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden ingeroepen in geval van overmacht of toevallige gebeurtenis die buiten zijn wil om plaatsvindt.

De organisator behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om elke aangekondigde datum en/of uur te wijzigen, wat van kracht wordt zodra deze informatie online wordt kenbaar gemaakt op de site.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer, om welke reden dan ook (computerfraude, virus, brand, overstroming, natuurramp, staking of elke andere reden) het spel zou moeten worden ingekort, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. Naar aanleiding hiervan kan van de organiserende vennootschap geen enkele schadevergoeding worden geëist.

Toepasselijkheid en wijziging van het reglement

Onderhavig reglement is van kracht geworden op 10 april 2020.

Het is van toepassing op elke speler die aan het spel deelneemt door het deelnameformulier in te vullen. De organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om elke wijziging aan onderhavig reglement en/of aan de site aan te brengen, en dit op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder de verplichting om zijn beslissing te motiveren en zonder dat hierdoor zijn verantwoordelijkheid kan worden ingeroepen. Elke wijziging wordt van kracht vanaf het moment waarop deze online wordt geplaatst en elke deelnemer zal geacht worden deze te hebben aanvaard door het eenvoudige feit van zijn deelname aan de wedstrijd, en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de speler overmaakt aan de organisator worden geregistreerd in zijn eigen bestanden, namelijk die van GROUPE FRANÇOIS S.A. (BADGER Pellets®). Deze gegevens worden door de organisator verwerkt binnen het kader van marketingacties: gepersonaliseerde informatiecampagnes en promotiecampagnes voor zijn producten en diensten. Indien de speler dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dit via e-mail laten weten op het adres info@badgerpellets.com, via fax op het nummer +32 (0) 63 23 22 10 of via brief. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het personaliseren van de reclame op de website van BADGER Pellets®.

Overeenkomstig de AVG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de speler over een recht op toegang en verbetering van de informatie die op hem betrekking heeft, en dit op eenvoudig verzoek en zonder kosten.

De organisator zamelt persoonlijk identificeerbare inlichtingen tijdens het deelnameformulierproces. Deze inlichtingen kunnen de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land van de speler omvatten, zonder hiertoe beperkt te zijn. Door zijn deelnameformulier te valideren, stemt de speler er onherroepelijk en ondubbelzinnig mee in dat de organisator deze persoonlijke informatie kan gebruiken overeenkomstig de voorwaarden zoals die beschreven staan in onderhavig reglement.

De winnaars aanvaarden dat hun naam en voornaam verspreid worden op de website van BADGER Pellets®. De winnaars aanvaarden ook dat er een verkorte versie (volledige voornaam en eerste letter van hun familienaam) van hun naam wordt verspreid op de sociale media van de GROUPE FRANÇOIS S.A. (officiële Facebookpagina van BADGER Pellets® en LinkedIn pagina van de GROUPE FRANÇOIS)

Gebruik van persoonsgegevens en voorrechten van de speler

De persoonlijke informatie van de spelers wordt verwerkt overeenkomstig de AVG en de wet van 30 juli 2018. De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden: beheer van bezoekers, verwerking en opvolging van contactaanvragen en direct marketing van de organisator (inclusief het versturen van een nieuwsbrief). De organisator ziet erop toe dat zjin marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde regelgeving en de procedures volgen om de noodzakelijke toelatingen te krijgen alvorens e-mails te sturen die informatie over zijn aanbiedingen bevatten. De bestemmeling kan op elk moment vragen om deze verzendingen te onderbreken.

De speler heeft het recht, zonder enige motivering, om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn informatie wanneer deze informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden. Dit verzet kan gratis worden verstuurd: via e-mail naar het volgende adres: info@badgerpellets.com of via brief naar het volgende adres: 6760 Virton, Zoning industriel, 13, België.

De organisator neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de speler worden meegedeeld, te waarborgen. De speler erkent evenwel dat het overmaken van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. Bijgevolg aanvaardt de speler dat elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij zou kunnen lijden naar aanleiding van oneigenlijk of illegaal gebruik van persoonsgegevens door derden die hiertoe niet gemachtigd zijn, in geen geval kan worden verhaald op de organisator.

Met uitzondering van de inlichtingen die overgemaakt worden aan de dienstleveranciers die de informatie voor de organisator verwerken, wordt deze informatie nooit gedeeld met derden voor secundaire doeleinden of zonder dat deze verband houden met zijn activiteiten, behoudens andersluidende vermelding op het moment waarop deze wordt ingezameld. In voorkomend geval kan de persoonlijke informatie meegedeeld worden aan ordediensten, aan regelgevende organismen of andere overheidsinstellingen of aan derden wanneer dit noodzakelijk of wenselijk is om te beantwoorden aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, om te beantwoorden aan een gegronde vraag of aan de hierboven vermelde doeleinden. Ondernemingen die onderdeel zijn van dezelfde groep als de organisator of die de producten die deze commercialiseert vervaardigt of aan hem levert, worden niet beschouwd als derden.

Voor vragen of bekommernissen betreffende de vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens binnen het kader van de deelname aan het spel, kan de speler zich richten tot info@badgerpellets.com.

Toepasselijke wetgeving en toewijzing van rechtsbevoegdheid

De deelnemer wordt geacht ontegensprekelijk te aanvaarden om uitsluitend in de Franse taal met de organisator te communiceren. Enkel de Franstalige versie van onderhavig reglement is rechtsgeldig tussen de partijen.

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgische recht.

Elke vraag met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van het reglement of elke onvoorziene vraag die gesteld zou kunnen worden, wordt zelf door de organisator behandeld met inachtneming van de Belgische wetgeving.

In geval van gerechtelijk geschil, zijn enkel de rechtbanken die onder de bevoegdheid van de zetel van GROUPE FRANÇOIS S.A. vallen, territoriaal bevoegd.